ศรีสายัณห์ ว.; อินทร์ไชย ส. . .; สุริยาวงศ์ เ. . . การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 69–80, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/226404. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.