มีคง ก.; จันทร์เรือง ย. . .; เท็งตระกูล อ. . . การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นและเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 107–120, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/232589. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.