วิพัฒครุฑ ส.; จิตติมณี อ. .; จุมพลพงษ์ เ. .; สุขเกิด เ. . การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 137–150, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/236932. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.