แก้วกัน น. . .; วันทะนะ ส. . . การกล่อมเกลาทางการเมืองกับทัศนคติต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีประชาชนในชุมชนเคหะหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 139–146, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/240544. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.