กันทะสอน อ. . .; ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. . การศึกษากระบวนและวางระบบการผลิตชาเมี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวการผลิตแบบลีนของกลุ่มเกษตรกร ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 127–138, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/240700. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.