ยะอนันต์ เ. การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 147–162, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/241608. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.