เกตุวีระพงศ์ ร. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ และการตระหนักรู้การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 143–160, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/247297. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.