อุ่นอกแดง ณ.; รอดสการ เ. . การปฏิสัมพันธ์ทางดนตรีภาคเหนือและดนตรีภาคกลางในช่วงหลังการเสด็จกลับนครเชียงใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 99–114, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/247832. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.