โชติรัตน์ ส. ข้อผิดพลาดสำคัญที่เกิดจากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาไทย. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 77–87, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/256945. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.