สมคำ พ. . .; อินทร์ไชย ส. .; อุทยานุกูล ป. . . การสร้างแบบฝึกการใช้นิทานพื้นบ้านของจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 91–104, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/257913. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.