กล่อมแก้ว ท. .; สังวรินทะ ช. .; ตนบุญ น. .; ขุนทองนุ่ม ส. . การใช้คำอ้างถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในสื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาจากซีรี่ย์ Queer as Folk ภาคที่ 1 ตอนที่ 1 ถึง 5. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 41–55, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/263922. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.