มาลยาภรณ์ ศ. .; มหาวรากร ส. . การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “อาหารไทยที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 1–14, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/264013. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.