ติคำ ส. สัปปุริสธรรม 7 ที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ เรื่อง เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 57–69, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/265127. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.