พยุหะ พ.; มณีกุล จ.; อดิภัทรนันท์ น. การใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 137–148, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97375. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.