จันทร์ศรีมา ว.; ศิริสว่าง ว.; จิตรวิจารณ์ ช. การศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 7–17, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97458. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.