กันทะโย ว.; ณ เชียงใหม่ ณ.; ศิริสว่าง ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 63–79, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97516. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.