โสภา ธ.; ณ เชียงใหม่ ณ.; ชวพงศ์ ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 81–95, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97522. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.