จิตต์จรัส ศ.; ปุณยบุรณะ อ. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 1–12, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97610. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.