อินต๊ะ ณ.; ณ เชียงใหม่ ณ.; คำชัย ท. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 37–47, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97626. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.