ชิดทอง พ.; โฆสิโต ป. บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตไทย. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 1–11, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/97882. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.