ศรีประพันธ์ อ.; รวมเจริญ พ.; จันทรจิตร ช. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้เรื่องสาร ผ่านยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 1–14, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98094. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.