ปิยะประภาพันธ์ ส.; อุทุมพร น.; ศักดิ์รุ่งพงศากุล ศ. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 15–24, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98096. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.