อำไพฤทธิ์ พ.; พรหมศิริ ส.; เสนาสวัสดิ์ ส. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาชีววิทยา เรื่อง อนุกรมวิธาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 39–50, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98099. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.