ชูมก พ.; คุณประดิษฐ์ ท.; พีรพรพิศาล ย. ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 81–97, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98104. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.