โนพวน ร.; ชมภูคำ ว.; แก้วศิริ ส. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 143–156, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98111. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.