ณะชัยวงค์ เ. ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 189–200, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98116. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.