บุญหิรัญเศรษฐ์ ภ. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐานประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “Improving Reading & Writing Skills ต่อนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง). พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 1–12, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98125. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.