ติดทะ ภ.; จันทรปัญญา พ. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 55–67, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98132. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.