ทองพฤกษ์ อ.; วิชาลัย อ.; เครือคำอ้าย ว. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏี การสร้างความรู้ด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 77–85, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98136. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.