ต๊ะลิสังวาลย์ น.; แก้วศิริ ส.; อินทะยะ ย. การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 87–98, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98137. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.