สุขสีทอง ณ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตรับผิดขอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 1–12, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98558. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.