บุหลาด ส.; บุญแสง ท.; รองเมือง ด. ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4x100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 41–49, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98916. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.