ไชยบุตร ว.; อินทะยะ ย.; อินตุ่น ศ. การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 50–64, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98934. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.