ไชยเลิศ ศ.; มณีโกศล ช. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 86–99, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98943. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.