ใจไฝ่ ป. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 169–187, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98951. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.