ปิยธมฺโม ว.; คุตฺตสีโล ด.; อินทนนท์ ว.; ปันธิยะ พ. ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณสัตว์ในพระพุทธศาสนา. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 57–71, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98960. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.