เหลืออรุณ ว.; ติรกานันท์ ส.; พันธุ์ไทย บ. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 87–101, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98964. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.