แก้วศิริ ส. การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 115–135, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98971. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.