คำยอง จ.; อินทะยะ ย.; ภู่วิภาดาวรรธน์ ผ. การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 29–41, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98991. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.