คำปลิว ว.; ฉัตรรุ่งเรือง บ.; ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 139–148, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/99007. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.