สุดดี อ.; จันทร์เอี่ยม ว. ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. พิฆเนศวร์สาร, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 161–172, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/99009. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.