ปลั่งกลาง ชนิดาภา, มีมาก ฐิติรัตน์, และ อุดมศรี ชูศักดิ์. 2013. “การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา”. พิฆเนศวร์สาร 9 (1):55-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100392.