มาชุมแสง อุ้มพร, มีมาก ฐิติรัตน์, และ อุดมศรี ชูศักดิ์. 2013. “พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีของเกษตรกรไร่มันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา”. พิฆเนศวร์สาร 9 (1):97-109. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100397.