ดินฟ้า พัชรี. 2013. “ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพกับผลที่มีต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”. พิฆเนศวร์สาร 9 (1):129-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100402.