กิจจนศิริ ประสิทธิ์. 2013. “ขนาดของเซต”. พิฆเนศวร์สาร 9 (1):143-44. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100403.