คุณประดิษฐ์ ทัตพร, นุ่มมีศรี สุรศักดิ์, และ เขาดี วรางคณา. 2012. “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พิฆเนศวร์สาร 8 (2):49-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100573.