สำราญ ชุติสรา. 2012. “การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ”. พิฆเนศวร์สาร 8 (1):9-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100589.