คณะนัย พัชรินทร์. 2012. “การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของซอท่ามกลางบริบทของสังคม ที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาคณะซออำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 8 (1):25-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100592.