หน่อหล้า เหยียน. 2012. “คำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อสิบสองปันนาปัจจุบัน”. พิฆเนศวร์สาร 8 (1):43-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100594.