แสนคำ ศรันญา. 2012. “การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย”. พิฆเนศวร์สาร 8 (1):93-100. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/100609.